Green Rockets Tokatsu

NEC Abiko Ground (Chiba)
Toshiba Brave Lupus Tokyo