Kumasaka, Takuya
2 : 0

Court 3 (Kuala Lumpur)
Vardhan, Vishnu